Hallgatói útmutató az XML/XSLT méréshez

Környezet kialakítása a Rapid szerveren

A minta alkalmazás a következő módon tölthető le és állítható be legegyszerűbben a Rapid szerveren, SSH kliensen (pl. PuTTY) keresztül történő belépés után.

export EXERCISE_CATEGORY_NAME=HAJO
curl -L https://db.bme.hu/r/xml/demo | sh

A fenti első parancsba helyettesítse be a feladattípusa nevét, pl. HAJO a Hajózási felügyelet c. feladatsor esetén. A parancsok futtatása során az aktuális könyvtárban létrejön egy xml nevű, mely tartalmazza a példaprogram legfrissebb verzióját.

A példaprogram futtatása a SHIP.xml alapértelmezett adatforrással:

scons

A saját megoldás elkészítése után a futtatáshoz meg kell adni az adatforrás (data source) nevét, ami megegyezik a feladattípus nagybetűs nevével, pl. HAJO feladatsor esetén:

scons DS=HAJO

A build eredményének törlése során szintén illik megadni a feladattípus nagybetűs nevét, pl. HAJO feladatsor esetén:

scons DS=HAJO -c

Az adatforrás

Az XML adatforrások az SQL sémainicializáló szkriptek által létrehozott adatbázis egy XML reprezentációját tartalmazzák. Elérhetősége megtalálható a feladatlapon.

Az XML szerkezete

 • a tag és attribútumnevek kisbetűsek
 • a feladattípus/tábla/rekord/mező hierarchiát egy
  /[@element-type="dataset"]/[@element-type="recordset"]/record[@element-type="record"]/*
  szerkezetű DOM tartalmazza
 • a gyökérelem neve a feladatsor rövid neve
 • a feladattípus minden táblájának egy /*/[@element-type="recordset"] részfa felel meg
 • a rekord egyszerű kulcsa a record tag XML attribútumaként jelenik meg, neve a mező nevével egyezik
 • a rekord többi mezője a mezőnév szerinti gyerekelemekben foglal helyet, melyben
  • egy @is-null="False|True" attribútum jelzi, hogy null van-e benne
  • date típusú, nem null értékű mező esetén @date és @time tartalmazza az ISO formátum szerinti dátum és óra-perc-másodperc komponenst
  • a többi típus esetén a tag tartalmában szerepel a mező értéke, ha az nem null

Beadandó anyagok

Az elvárt formátum, a korábbi mérésekhez hasonlóan, kötött. A beadott tömörített állományban az alábbi könyvtárstruktúrát várjuk el:

NEPTUN-5-CSOPKOD.zip:
 NEPTUN-5-CSOPKOD/
  NEPTUN-5-CSOPKOD.pdf
  lab5xml.zip

A lab5xml.zip fájlt a rapidon történő build során hozza létre a SCons, és abba belekerülnek a src/ könyvtárban szereplő forrásfájlok valamint a web/ könyvtárban létrejövő kimeneti fájlok. A lényeg, hogy a lab5xml.zip fájlt kicsomagolva a munka futtatható legyen a példaprogramban szereplő SConstruct fájl és a lib/saxon9he.jar osztálykönyvtár segítségével.

Formai követelmények

 • Az összes forrásfájl és kimeneti fájl karakterkódolása kötelezően UTF-8

Értékelési szempontok

 • A megoldásnak a példaprogramban szereplő, scons alapú verzérlőszkripttel a feladathoz tartozó adatforrással azonos szerkezetű és szemantikájú, de különböző tartalmú adatforráson is helyesen kell működnie.
 • A szintaktikai hibát tartalmazó forráskód nem értékelhető.
 • A feladatokban előírt formátumtól eltérő megoldás nem értékelhető.
 • A formai követelményeket sértő jegyzőkönyv nem értékelhető.

Szemelvények az XSL világából

Ebben a részben vázlatosan ismertetünk néhány olyan témát, ami a hallgatói segédletből kimaradt, de hasznos lehet a mérés elvégzése során.

Az XSL az ún. Extensible Stylesheet Language rövidítése, ami valójában egy nyelv család az XML dokumentumok transzformálása és megjelenítése során fellépő feladatokra. Három része:

 1. az XSLT (XSL Transformations) az XML transzformációk leírására szolgáló nyelv,
 2. az XPath (XML Path) egy, az XML dokumentum részeire történő hivatkozások leírására szolgáló nyelv, és a
 3. az XSL-FO (XSL Formatting Objects) az XML dokumentumok formázásával kapcsolatos elvrások leírására szolgáló szókészlet, mely részben hasonlít a CSS-re, de a szintaxisa különböző.

A laboron használt XSLT feldolgozó a Saxon, amelynek 9.7 home edition változata az XSLT (2.0), XQuery (1.0, 3.0, és 3.1), and XPath (2.0, 3.0, és 3.1) nyelveket támogatja a W3C által definiált ún. basic (alapvető) szinten.

A magyarázat során az alábbi példa XML-t használjuk, melyben, az egyszerűség kedvéért minden tag csak egyszer fordul elő, és a nevével a példányt hivatkozzuk.

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<vehicles>
 <ship ship_id="209">
  <name>Rabonbán II.</name>
  <built date="1936-01-01" />
  <type>sailing boat</type>
 </ship>
</vehicles>

Az XML dokumentumok ún. csomópontokból állnak, melyek lehetnek

 • elem típusúak: ezek az XML tag-ek példányai, a példában ship, type stb.
 • attribútum típusúak, a példában ship_id és date
 • szöveges csomópontok, a példában sailing boat ill. a name és a built közötti köz (szóköz, újsor karakter)

Az egyes csomópontokokból alkotott rendezett párok egymáshoz való viszonya az ún. axis. Néhány példa:

 • child (gyerek): (ship, name)
 • parent (szülő): (name, ship)
 • descendant (leszármazott): (vehicles, ship), (vehicles, name)
 • ancestor (felmenő): (ship, vehicles), (name, vehicles)
 • attribute (attribútum): (ship, ship_id)
 • following-sibling: (name, built)
 • preceding-sibling: (built, name)

Az XPath kifejezések kiértékelése mindig egy csomópont kontextusában történik. A kontextus csomomópontból történő tovább-navigálás két részből áll: meg kell adni a követendő viszonyt, és hogy az adott viszonyban álló csomópontok közül melyiket keressük. A minta dokumentum ship elem típusú csomópontjának kontextusában például:

 • child::built a built nevű gyerek
 • child::* az összes gyerek
 • attribute::ship_id a ship_id nevű attribútum

Ha nem adjuk meg explicit a követendő viszonyt, akkor a child viszony a navigáció iránya. Az attribute:: viszony a @ előtaggal rövidíthető, tehát @* az összes attribútum, @ship_id pedig az adott nevű attribútum.

Különbség az XPath node() és a * között

 • A node() minden csomópontot kijelöl, ami a megadott viszonyban áll.
 • A * azokat a csomópontokat jelöli ki, ami a megadott viszony szerint elsődleges típusú. Elsődleges típusú:
  • a child viszonyban az elem típusú csomópont
  • az attribute viszonyban az attribútum típusú csomópont
 • A text() a megadott viszonyban álló szöveges csomópontokat jelöli ki. Az attribute viszonyon keresztül ilyen nem érhető el.

A * és a node() között az attribute viszony esetén nincs különbség. A child viszonyban a node() a szöveges és elem típusú gyerekcsomópontokra is illeszkedik, a * csak az elem típusú gyerekcsomópontokra, tehát a különbség a text() által kijelölt, szöveges csomópontok halmaza.

Az előző szakaszban szereplő példán az alábbi XSL stílusfájllal szemléltetjük a különbséget, amelynek a kiíró sablonját a 209-es hajót leíró csomópontból elérhető különböző csomópontokra hívjuk meg.

A kiíró sablon # jelekkel elválasztva kiírja

 • a feldolgozott csomópont nevét (szöveges csomópontok esetés üres)
 • [ és ] közé zárva a csomópont értékét
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet
 xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
 xmlns:functx="http://www.functx.com"
 xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
 version="1.0">

 <xsl:output method="text" />

 <xsl:template match="/">

attribute::* - az attribútumai, röviden: @*
====================================================================
<xsl:apply-templates select="//ship[@ship_id='209']/attribute::*" />

attribute::node() - az attribútum viszonyban álló minden csomópont
====================================================================
<xsl:apply-templates select="//ship[@ship_id='209']/attribute::node()" />

child::* - az elem típusú gyerekcsomópontok, röviden: *
====================================================================
<xsl:apply-templates select="//ship[@ship_id='209']/child::*" />

child::text() - a szöveges típusú gyerekcsomópontok, röviden: text()
====================================================================
<xsl:apply-templates select="//ship[@ship_id='209']/child::text()" />

child::node() - minden gyerekcsomópont, röviden: node()
====================================================================
<xsl:apply-templates select="//ship[@ship_id='209']/child::node()" />
 </xsl:template>

<!-- kiíró sablon -->
<xsl:template match="child::node()|attribute::node()"
>#<xsl:value-of select="name()" />#[<xsl:value-of select="." />]
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

A stílusfájl alkalmazásával nyert kimeneten figyeljük meg, hogy a ship[@ship_id='209'] csomópontnak

 • három elem típusú gyerekcsomópontja van
 • négy szöveges típusú gyerekcsomópontja van (az első gyerek előtt, az utolsó után és az egymást követő gyerekek között)
 • összesen hét csomópont érhető el child viszonyon keresztül.
attribute::* - az attribútumai, röviden: @*
====================================================================
#ship_id#[209]


attribute::node() - az attribútum viszonyban álló minden csomópont
====================================================================
#ship_id#[209]


child::* - az elem típusú gyerekcsomópontok, röviden: *
====================================================================
#name#[Rabonbán II.]
#built#[]
#type#[sailing boat]


child::text() - a szöveges típusú gyerekcsomópontok, röviden: text()
====================================================================
##[
  ]
##[
  ]
##[
  ]
##[
 ]


child::node() - minden gyerekcsomópont, röviden: node()
====================================================================
##[
  ]
#name#[Rabonbán II.]
##[
  ]
#built#[]
##[
  ]
#type#[sailing boat]
##[
 ]