Hatékony lekérdezések az adatbázison

Nagy adatmennyiségek kezelése esetén kiemelten fontos, hogy egy igen kritikus paramétert, a lekérdezések erőforrás-igényét (és az azzal szorosan összefüggő futásidőt) a lehető legalacsonyabb értéken tartsuk. Az alábbiakban azt mutatjuk be, hogy három alapelv szem előtt tartásával a futásidő jelentős mértékben, akár nagyságrendekkel is csökkenthető.

Az adatok tárolási struktúrájának kialakítása

Az adatbázis tábláinak tervezésénél és létrehozásánál is tehetünk olyan lépéseket, amelyek majd a későbbi műveletek futását gyorsítani tudják. Az adatok optimális tárolási struktúrájának, sémájának tervezése és kialakítása alapvetően függ attól, hogy az adatokon milyen műveleteket és azok milyen arányú kombinációját kívánjuk futtatni.

Ebbe a kérdéskörbe tartozik az Adatbázisok tárgy relációs sémák logikai tervezése („normalizálás”) témaköre is. Ott annak a kérdéseit tárgyaltuk, hogy a normálforma emelésével hogyan lehet tranzakció-feldolgozó (OLTP) rendszerek számára hatékonyabb, míg a normálforma alacsonyabban tartásával a lekérdezés-orientált, ún. analitikus alkalmazások (OLAP) számára kedvezőbb adatbázissémát tervezni.

Nagyméretű rekordokat tartalmazó táblák esetében, ha a lekérdező és módosító műveletek tipikusan csak a rekordok egy lényegesen kisebb méretű, közös szeletét érintik, megfontolandó a tábla kettévágása oly módon, hogy a két tábla rekordjai „pontosan egy:pontosan egy” kapcsolatban állnak egymással, amely kapcsolatot a közös elsődleges kulcsuk teremt meg. Ekkor az illesztésük ennek segítségével hatékonyan megoldható, de ha csak a kisebb részre van szükség, akkor lényegesen kevesebb blokkot kell a háttértárról beolvasnunk. Bizonyos feltételek mellett ezt az adatbázis-kezelő az alkalmazásprogramozó elől transzparens módon elrejtve magától megteszi, és léteznek ún. oszlop-orientált adatbázis-kezelők is, amelyek minden táblát attribútum(csoport)onként külön tárolva csak a művelet által érintett attribútumokat olvassák be a háttértárról.

A heap-szervezésű állományokon végzett műveleteket megfelelően kiválasztott indexállományokkal támogathatjuk (l. a következő szakaszban). Bizonyos adatbázis-kezelő rendszerek más állományszervezési módokat is a rendelkezésünkre bocsájtanak. Az Oracle Database eszközkészletéből két példát hozunk. Az egyik az adattáblák ún. particionálása, amikor a tábla valamely attribútumaiban tárolt érték alapján (pl. dátum-intervallumonként, vagy aktív/historikus jelző) az egyes rekordok külön-külön állományban foglalnak helyet. A műveletek elvégzésekor ez az alkalmazásprogramozó számára transzparens, de ha a művelet elemzésekor az optimalizáló megállapítja, hogy elegendő egy vagy néhány partícióhoz hozzáférni a művelet elvégzéséhez, akkor a kisebb megmozgatott adattömeg miatt hatékonyabb lehet a végrehajtás. Az ún. index-szervezésű tábla (IOT, index-organized table) az Oracle Database olyan állományszervezési módja, amikor a rekordok egy index levélcsomópontjaiban foglalnak helyet. Ezek használata akkor lehet hatékony, ha az állomány rekordjai kicsik, és legtöbbször a struktúrát tartalmazó index-szel támogatható művelet során férünk hozzá.

Az indexek megfelelő megválasztása

A struktúra megtervezésén túl fontos a táblákon elhelyezett indexek megfelelő megválasztása is. Ez azonban az egyik legnehezebb feladat az adatbázis tervezése során. Egy bizonyos attribútum(lista) szerinti index nagymértékben növeli azon lekérdezések futási sebességét, amelyekben az adott attribútumlista (kezdőszeletének) értékét ismerjük. Ezzel szemben, minden egyes index adminisztrálása növeli a beszúrás, módosítás és törlés műveletek időigényét.

Általános alapelv, hogy ha egy reláción sokkal többször végzünk lekérdezést, mint módosítást, javasolt az indexek használata, ha pedig a lekérdezések várható számossága nincsen nagyságrendi eltérésben a beszúrás, módosítás, törlés műveletek számával, megfontolandó az elhelyezésük. Tekintve, hogy az egyes módosítási műveletek végrehajtása is kereséssel kezdődhet (pl. olyan módosítás vagy törlés, amely WHERE feltételhez kötött), nem triviális megjósolni, mely adatbázis-műveletek lesznek a többihez képest magasabb előfordulásúak.

Az Oracle Database adatbázis-kezelő az elsődleges kulcsként (primary key) jelölt attribútumokra mindig, az egyediséget előíró kényszerek (unique) esetén pedig alapértelmezésben indexet épít. Ezekre is figyelemmel kell lenni az esetleges további indexek definiálásakor.

Több tábla illesztését (főleg ha az veszteségmentes sémadekompozíció során létrejött táblák illesztése) tipikusan a táblákon definiált idegen kulcsok mentén végezzük. Az Oracle Database rendszerben az idegen kulcs mindig elsődleges vagy egyedi kulcsra mutat, így az előzőek értelmében alapértelmezésben az optimalizáló rendelkezésére áll index az illesztések támogatására. Annak érdekében, hogy az indexek ne csak az idegen kulcs „irányába” által megadott illesztési sorrendet támogathassák, hanem az ellenkező irányt is (amivel nagyobb teret adunk az optimalizálónak), sokszor érdemes megfontolni az idegen kulcsként jelölt attribútum(listák)ra is index építését (ami természetesen a legtöbbször nem lesz egyediséget biztosító index).

Hatékony SQL utasítások megfogalmazása

A tárolási struktúrák és indexek helyes megtervezésén túl legalább annyira kritikus kérdés a futtatni kívánt SQL utasítások optimalitása is. Amennyiben betartunk pár alapelvet (és ezzel elég nagy szabadságot hagyunk az Oracle lekérdezés-optimalizáló eljárásának), jelentős futásidő-csökkenést tapasztalhatunk.

Indexek használata, ha lehetséges

Ahogy arra az első mérésben is láthattunk példát, egy lekérdezés sebessége nagyban függ attól, hogy az Oracle tudja-e használni a táblára definiált indexeket vagy sem.

A relációs sémák (a példáinkban erre utalunk, az oktatas séma szemelyek és igazolvanyok nagyobb tábláin hasonló kérdések fogalmazhatók meg):

 • SZEMELY(IGAZOLVANY_SZAM, NEV, SZULETESI_DATUM, SZULETESI_VAROS)
  ahol igazolvany_szam a kulcs.
 • CIM(IGAZOLVANY_SZAM, CIM_TIPUS, IRANYITOSZAM, VAROS, UTCA)
  ahol az igazolvany_szam a szemely táblára mutató idegen kulcs, és az igazolvany_szam + cim_tipus együtt a kulcs.

Kérdezzük le azon személyek adatait, akik ugyanabban a városban van az állandó lakcímük, mint ahol születtek, és igazolványszámuk 1-es számjeggyel kezdődik!

select sz.igazolvany_szam, sz.nev, c.cim_tipus, c.iranyitoszam, c.varos
 from oktatas.szemely sz, oktatas.cim c
 where sz.igazolvany_szam = c.igazolvany_szam(+)
  and c.cim_tipus(+) = 1
  and sz.szuletesi_varos = c.varos(+)
  and substr(sz.igazolvany_szam,1,1) = '1';
select sz.igazolvany_szam, sz.nev,
    c.cim_tipus, c.iranyitoszam, c.varos
 from oktatas.szemely sz, oktatas.cim c
 where sz.igazolvany_szam = c.igazolvany_szam(+)
  and c.cim_tipus(+) = 1
  and sz.szuletesi_varos = c.varos(+)
  and sz.igazolvany_szam like '1%';

A feladat két lekérdezése ugyanazt az eredményhalmazt határozta meg, a futási sebességük azonban különbözött. A személy tábla igazolványszám attribútumának első karakterére történű megkötés logikailag egy intervallumkeresés, amit a SZEMELY_PK index támogathat. Az első megfogalmazásban ezt a SUBSTR függvény segítségével fogalmaztuk meg, ekkor az optimalizáló nem ismerte fel, hogy használhatná az indexet. (Egy speciális, ún. függvényalapú index létrehozásával ezt is támogathattuk volna, de ez a fent írottak szerint adminisztrációs többletteher, amit értékelni kell. A függvényalapú indexekről bővebben l. az Oracle Database Performance Tuning Guide c. dokumentáció Designing and Developing for Performance/Application Design Principles fejezetében.

A szűrési feltétel LIKE kulcsszót tartalmazó megfogalmazásakor az optimalizáló igénybe tudta venni a táblára definiált index segítségét. Ez a végrehajtási tervek különbségéből kitűnt, és nagyobb adathalmaz esetén a futásidő-különbség is szembetűnő lett volna.

Halmazműveletek helyett illesztések

Több tábla adataival dolgozó lekérdezést olykor a megszokott halmazműveletek (unió, metszet, különbség) segítségével és illesztésekkel is megfogalmazhatunk. A halmazműveletekkel operáló változat al-lekérdezésekkel dolgozik, amivel az optimalizáló számára praktikusan előírja a részműveletek egy végrehajtási sorrendjét. Ekkor kevesebb teret kap az optimalizáló, így potenciálisan kizárhatjuk a részműveletek olyan végrehajtási sorrendjeit, amivel hatékonyabban tudná az eredményt előállítani.

Másik szempont, hogy az al-lekérdezések eredményein végrehajtott halmazműveletek (ez főleg a metszet és különbség esetén fontos) nem támogathatók indexekkel, hiszen a részeredményekre a séma nem tartalmaz indexet. Ha ugyanazt az eredményt meg tudjuk fogalmazni joinnal is, akkor az optimalizálót nem fosztjuk meg a segédstruktúrák alkalmazásából adódó potenciális előnyöktől.

Ez természetesen csak ökölszabály, ami alól számos kivétellel találkoznak az adatbázis-kezeléssel foglalkozó szakemberek a munkájuk során. Fontos mindig a konkrét eset vizsgálata, és a fejlesztési, futási és karbantartási kényszerek ismeretében dönteni a halmazműveletes, az illesztéses vagy éppen egy harmadik megoldás alkalmazásáról.

UNION ALL vs. outer join

Az outer join vagy külső (fél)illesztés lényege, hogy azok a rekordok is megjelennek az eredményhalmazban, amelyekhez nem található pár a másik táblából. Ez a viselkedés szimulálható két lekérdezés UNION ALL művelettel történő összekötésével. Az outer join használata esetén az optimalizáló tipikusan nagyobb szabadságfokkal dolgozik. További szempont, hogy a UNION ALL esetén az input relációkhoz többször kellhet hozzáférni (adott esetben lineáris keresés (full table scan) vagy éppen indexelt hozzáférés használatával).

A fenti személy és cím táblákban keressük azokat az embereket (minden adatával) értesítési címükkel (cim_tipus=2). Azokat is keressük, akikhez nincs értesítési cím rögzítve. Íme a külső illesztést használó változat a hagyományos, Oracle-szintaxis használatával:

select sz.*, c.*
 from oktatas.szemely sz, oktatas.cim c
 where sz.igazolvany_szam = c.igazolvany_szam (+)
  and c.cim_tipus (+) = 2

Ugyanez ANSI SQL-szintaxis használatával:

select sz.*, c.*
 from oktatas.szemely sz left join oktatas.cim c
  on (sz.igazolvany_szam = c.igazolvany_szam and c.cim_tipus = 2)

Allekérdezés helyett join

A fenti személy és cím táblákban keressük azokat az embereket (minden adatával), akikhez a nyilvántartásunkban szerepel értesítési cím (cim_tipus=2). Íme az illesztést használó változat.

select sz.*
 from oktatas.szemely sz, oktatas.cim c
 where sz.igazolvany_szam = c.igazolvany_szam
  and c.cim_tipus = 2;

MINUS helyett anti-join

A fenti személy és cím táblákban keressük azokat az embereket (minden adatával), akikhez a nyilvántartásunkban nem szerepel értesítési cím (cim_tipus=2). Íme az illesztést használó változat.

select sz.*
 from oktatas.szemely sz, oktatas.cim c
 where sz.igazolvany_szam = c.igazolvany_szam (+)
  and c.cim_tipus (+) = 2
    -- Primary key részével, vagy más, not null attribútummal ismerhetők fel
    -- a külső illesztés által behozott "null-sorok".
    -- Ennél (és csak ennél!) a vizsgálatnál elmaradhat
    -- a külső illesztés jelölése.
  and c.igazolvany_szam is null;